26

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Društvo Forming je Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH (Klasa: UP/I-360-02/13-18/122, Urbroj: 531-06-13-3) od 18. srpnja 2013. godine, dobilo ovlaštenje za:

1. Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,
2. Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,
3. Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina – u dijelu koji se odnosi na arhitektonski odnosno građevinski dio.

ŠTO JE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE?

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine.

Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Energetsko certificiranje regulirano je Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13), Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (Narodne novine 81/12, 64/13), Pravilnikom o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (Narodne novine 81/12, 79/13).

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi ili prodaje.

ZA KOJE ZGRADE SE IZDAJE ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. Stambene zgrade:

1. S jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,

2. Sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. Nestambene zgrade:

1. Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,

2. Školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,

3. Bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,

4. Hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),

5. Sportske građevine,

6. Zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),

7. Druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. Ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

1. Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

1. Nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;

2. Zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;

3. Privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;

4. Radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;

5. Jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;

6. Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;

7. Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;

8. Zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

KOJI SU ROKOVI?

Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:

1. Korisne površine veće od 1000 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.

2. Korisne površine veće od 500 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.

3. Korisne površine veće od 250 m2 moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...