20

Projektiranje

Izrađujemo kompletnu tehničku dokumentaciju za sve vrste objekata visokogradnje, bilo da se radi o legalizaciji postojećih ili izgradnji novih. Ovisno o zahvatu dokumentacija se može sastojati od sljedećih sastavnica:

- arhitektonskog snimka izvedenog stanja,

- snimaka postojećeg stanja,

- idejnog projekta,

- glavnog projekta,

- izvedbenog projekta,

- troškovnika radova,

- projekta uklanjanja,

- elaborata utvrđenja ispunjanja bitnih zahtjeva za građevinu i

- elaborata etažiranja.

U sklopu izrade tehničke dokumentacije obavljamo poslove prikupljanja prethodnih suglasnosti i ishodimo odobrenja za gradnju.

Na zahtjev klijenata izrađujemo 3D prikaze projektiranih građevina.

Projektiranje

Projektiramo i ishodimo odobrenja za gradnju
Više...

Stručni nadzor

Osiguravamo zakonitost i kvalitetu gradnje
Više...

Upravljanje projektima

Vodimo računa da projekti završavaju na vrijeme, unutar buđeta i tražene kvalitete
Više...

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

Poboljšavamo tržišni položaj nekretnina izradom energetskog certifikata
Više...